De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel overlegorgaan waarin de directie, docenten, O.O.P. (Onderwijs Ondersteunend Personeel) en ouders vertegenwoordigd zijn.
De MR overlegt eens in de ca. 8 weken over het beleid van de school. Er wordt dan gesproken over zaken zoals onderwijsvernieuwing, financiën, huisvesting, veiligheid, personeelsbeleid en andere onderwerpen die met de school te maken hebben
De oudervertegenwoordiging kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen die ouders belangrijk vinden.

De vergaderdata voor 2020-2021 zijn:

wo. 7 oktober
wo.. 9 december
wo. 10 februari
wo. 24 maart